Rekreačné poukazy

kombi
Princíp žiadosti o príspevok
 • Ak zamestnanec odpracoval minimálne dva roky, môže požiadať svojho zamestnávateľa o príspevok na rekreáciu. Ak má zamestnávateľ 50 a viac zamestnancov je povinný žiadosti zamestnanca vyhovieť. Ak má 49 a menej zamestnancov môže ale nemusí takejto požiadavke vyhovieť – príspevok je v tomto prípade na báze dobrovoľnosti.
 • Zamestnávateľ nesmie znevýhodňovať zamestnancov, ktorí o príspevok požiadajú. Tzn. nemôže príspevok „kompenzovať“ znížením odmien, bonusov ...
O príspevku
 • Finančné zvýhodnenie na rekreáciu je v maximálnej výške 500 € za kalendárny rok, z toho 275 € prispieva zamestnávateľ, tzn. 55 % z príspevku hradí zamestnávateľ, 45 % príspevku hradí zamestnanec
 • Ak účet za dovolenku presiahne 500 €, zamestnávateľ uplatňuje pravidlo maximálnej výšky príspevku podľa zákona tzn. 275 €
 • Príspevok na dovolenku môže byť čerpaný aj na niekoľko etáp
 • Príspevok je oslobodený od dane a odvodov na strane zamestnanca a je daňovým nákladom pre zamestnávateľa
 • V prípade čiastkových úväzkov sa čiastka príspevku prispôsobuje druhu pracovného pomeru.
 • Podľa rozhodnutia zamestnávateľa, môže byť zo sociálneho fondu hradený aj príspevok na rekreáciu nad rámec zákona, tzn. nad sumu 275 €
Up Rekrea a jeho výhody
Rekrea je výhodný a jednoduchý systém, ako pre zamestnancov tak pre zamestnávateľa i akceptačné miesta. Jediné riešenie, ktoré kombinuje prvky „rekreačného poukazu“ s preplatením – zúčtovaním rekreácie, čo umožňuje využívať príspevok bez obmedzenia akceptačnou sieťou. Vďaka Up Rekrea je možné jednoducho využiť príspevok na rekreáciu:
 • platbou prostredníctvo QR kódu v telefóne alebo v tlačenej podobe
 • on-line pri rezervácii a platbe na najobľúbenejších portáloch poskytujúcich ubytovacie služby
Up Rekrea je akceptovaná v akejkoľvek prevádzke, ktorá poskytuje služby v oblasti cestovného ruchu v zmysle zákona alebo u poskytovateľov detských pobytových táborov
 • ak sa hotel, penzión, chata, ubytovanie v súkromí nenachádza v zozname zariadení akceptujúcich úhradu formou QR kódu, môže hosť zaplatiť akoukoľvek inou formou (tzn. v hotovosti, platobnou kartou) a poslať nám účet (emailom alebo priamo z mobilnej aplikácie). My následne zabezpečíme všetky potrebné doklady pre zamestnávateľa.

Pre zamestnancov, zamestnávateľov a ubytovacie zariadenia pripravujeme kompletné riešenie elektronických rekreačných poukazov. Podľa novelizácie § 152a Zákonníka práce s účinnosťou od 1. januára 2019 sa zavádza nová povinnosť zamestnávateľa preplatiť zamestnancovi časť výdavkov na jeho rekreáciu. Rekreačný poukaz je osobitný platobný prostriedok alebo obdobný technický prostriedok uchovávajúci majetkovú hodnotu elektronicky, vydávaný limitovaným poskytovateľom podľa § 97a zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách. Rekreačný poukaz je možné použiť výlučne v Slovenskej republike, u poskytovateľov služieb, ktorí majú zmluvný vzťah s limitovaným poskytovateľom podľa osobitného predpisu vydávajúcim rekreačný poukaz. Rekreačný poukaz sa vydáva pre fyzickú osobu a je neprenosný. Rekreačný poukaz slúži výlučne na úhradu oprávnených výdavkov podľa osobitného predpisu a je platný do konca kalendárneho roka, v ktorom bol vydaný.

Rekreácia zamestnancov

(1) Zamestnávateľ, ktorý zamestnáva viac ako 49 zamestnancov, poskytne zamestnancovi, ktorého pracovný pomer u zamestnávateľa trvá nepretržite najmenej 24 mesiacov, na jeho žiadosť príspevok na rekreáciu v sume 55 % oprávnených výdavkov, najviac však v sume 275 eur za kalendárny rok. U zamestnanca, ktorý má dohodnutý pracovný pomer na kratší pracovný čas, sa najvyššia suma príspevku na rekreáciu za kalendárny rok podľa prvej vety zníži v pomere zodpovedajúcom kratšiemu pracovnému času. Príspevok na rekreáciu môže za rovnakých podmienok a v rovnakom rozsahu poskytnúť zamestnancovi aj zamestnávateľ, ktorý zamestnáva menej ako 50 zamestnancov. Splnenie podmienok na poskytnutie príspevku na rekreáciu sa posudzuje ku dňu začatia rekreácie; počet zamestnávaných zamestnancov je priemerný evidenčný počet zamestnancov za predchádzajúci kalendárny rok. Príspevok na rekreáciu sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nahor.
(2) Zamestnávateľ môže rozhodnúť, že príspevok na rekreáciu poskytne zamestnancovi prostredníctvom rekreačného poukazu podľa osobitného predpisu. Pri poskytovaní príspevku na rekreáciu prostredníctvom rekreačného poukazu na základe zmluvy s vydavateľom rekreačného poukazu podľa osobitného predpisu, je výška poplatku za sprostredkovanie služieb podľa odseku 4 maximálne 3 % z hodnoty rekreačného poukazu.
(3) Zamestnanec môže za kalendárny rok požiadať o príspevok na rekreáciu len u jedného zamestnávateľa. Zamestnanca, ktorý požiada o príspevok na rekreáciu nemožno žiadnym spôsobom znevýhodniť v porovnaní so zamestnancom, ktorý o tento príspevok nepožiada.
(4) Oprávnenými výdavkami podľa odseku 1 sú preukázané výdavky zamestnanca na a) služby cestovného ruchu spojené s ubytovaním najmenej na dve prenocovania na území Slovenskej republiky,
b) pobytový balík obsahujúci ubytovanie najmenej na dve prenocovania a stravovacie služby alebo iné služby súvisiace s rekreáciou na území Slovenskej republiky,
c) ubytovanie najmenej na dve prenocovania na území Slovenskej republiky, ktorého súčasťou môžu byť stravovacie služby,
d) organizované viacdenné aktivity a zotavovacie podujatia počas školských prázdnin na území Slovenskej republiky pre dieťa zamestnanca navštevujúce základnú školu alebo niektorý z prvých štyroch ročníkov gymnázia s osemročným vzdelávacím programom; za dieťa zamestnanca sa považuje aj dieťa zverené zamestnancovi do náhradnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu alebo dieťa zverené zamestnancovi do starostlivosti pred rozhodnutím súdu o osvojení alebo iné dieťa žijúce so zamestnancom v spoločnej domácnosti.
(5) Oprávnenými výdavkami podľa odseku 1 sú aj preukázané výdavky zamestnanca podľa odseku 4 na manžela, vlastné dieťa, dieťa zverené zamestnancovi do náhradnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu alebo dieťa zverené zamestnancovi do starostlivosti pred rozhodnutím súdu o osvojení a inú osobu žijúcu so zamestnancom v spoločnej domácnosti, ktorí sa so zamestnancom zúčastňujú na rekreácii.
(6) Ak nebol príspevok na rekreáciu poskytnutý prostredníctvom rekreačného poukazu, zamestnanec preukáže zamestnávateľovi oprávnené výdavky podľa odsekov 4 a 5 najneskôr do 30 dní odo dňa skončenia rekreácie predložením účtovných dokladov, ktorých súčasťou musí byť označenie zamestnanca. Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi príspevok na rekreáciu po predložení účtovných dokladov v najbližšom výplatnom termíne určenom u zamestnávateľa na výplatu mzdy, ak sa zamestnávateľ nedohodne so zamestnancom inak. Ak nebol príspevok na rekreáciu poskytnutý prostredníctvom rekreačného poukazu, na žiadosť zamestnanca sa príspevok na rekreáciu, ktorá začala v jednom kalendárnom roku a nepretržite trvá v nasledujúcom kalendárnom roku, bude považovať za príspevok na rekreáciu za kalendárny rok, v ktorom rekreácia začala.“.
Zvýšením hodnoty rekreačných poukážok (BONOV) zároveň motivujete zamestnancov pre vás výhodnejšie – s nižšími celkovými nákladmi ako pri zvýšení hrubej mzdy. V zmysle legislatívy zamestnávateľ neplatí z príspevku na stravovanie odvody do poisťovní a zamestnanec je pri stravných lístkoch oslobodený od dane z príjmov a odvodov.  
RegistráciaPrihlásiť sa