Zásady ochrany osobných údajov

Ochrana osobných údajov – produkt Up Rekrea

Spoločnosť Up Slovensko, s. r. o. rešpektuje svojich klientov, používateľov služieb, dodávateľov a všetky osoby, s ktorými komunikuje. Váži si vzájomnú dôveru a dbá na dodržiavanie legislatívnych noriem, najmä na ochranu údajov a súkromia dotknutých osôb, a preto v plnej miere uplatňuje požiadavky Všeobecného nariadenia o ochrane údajov fyzických osôb (ďalej len „GDPR“).

Inovácia, je jednou z hodnôt našej spoločnosti. Pri všetkých nových službách a produktoch, ktoré pripravujeme, sa zaväzujeme dodržiavať zásadu minimálneho zberu a bezpečného spracúvania osobných údajov. Taktiež využívame moderné technické zabezpečenia na ochranu osobných údajov. Naši zamestnanci sú vyškolení v oblasti bezpečného narábania s údajmi a srdcom firemnej kultúry je dbať na práva jednotlivcov, čoho je ochrana osobných údajov prirodzenou súčasťou.

Pri spracúvaní osobných údajov sa riadime Všeobecným nariadením EÚ o ochrane osobných údajov (ďalej ako „GDPR”) a ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a ďalšími predpismi.

Zamestnanci našej spoločnosti a ďalšie spolupracujúce osoby sú povinné zachovávať mlčanlivosť o všetkých informáciách a dokumentoch, ako aj o všetkých údajoch týkajúcich sa používateľov našich produktov a služieb či už v papierovej či elektronickej podobe. Výnimkou nie je ani produkt Up Rekrea.

Prevádzkovateľom osobných údajov spracúvaných v produkte Up Rekrea je Váš zamestnávateľ, ktorý nás poveril spracúvaním Vašich osobných údajov za účelom poskytovania príspevku na rekreáciu v súlade so Zákonníkom práce. Identifikačné údaje a kontaktné údaje vášho zamestnávateľa získate priamo od neho.

Účelom spracúvania osobných údajov spracúvaných v produkte Up Rekrea je poskytovanie príspevku na rekreáciu zamestnancov, pričom spoločnosť Up Slovensko, s. r. o. spracúva osobné údaje iba v rámci plnenie záväzkov vyplývajúcich zo zmlúv uzavretých so svojimi klientmi, Vašimi zamestnávateľmi.

Dotknutými osobami, ktorých osobné údaje sa v produkte Up Rekrea spracúvajú, ste vy ako zamestnanci našich klientov. Môžu sa tiež spracúvať osobné údaje vášho manžela alebo manželky zamestnanca, dieťaťa, alebo dieťaťa zvereného vám do náhradnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu alebo dieťaťa zvereného vám do starostlivosti pred rozhodnutím súdu o osvojení alebo aj inej osoby žijúcej s vami v spoločnej domácnosti, pokiaľ sa tieto osoby zúčastnili s vami na rekreácii.

Rozsah údajov, ktoré spracúvame tvoria najmä identifikačné údaje (napr. titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, osobné číslo zamestnanca), kontaktné ako údaje (napr. adresa bydliska, korešpondenčná adresa, emailová adresa, telefónne číslo, heslo na prístup do systému Up Rekrea ), údaje o pracovnom pomere (napr. názov zamestnávateľa, deň nástupu do pracovného pomeru, rozsah pracovného úväzku, nárok na príspevok na rekreáciu v %), údaje o absolvovanej rekreácii (napr. miesto rekreácie, dĺžka pobytu, čas rekreácie, cena rekreácie, využité služby v rámci rekreácie) a údaje o bankovom účte (napr. číslo platobnej karty, číslo účtu a názov banky).

Poskytnutie uvedených osobných údajov vášmu zamestnávateľovi je zákonnou požiadavkou, nakoľko sú nevyhnutné na poskytnutie príspevku na rekreáciu v zmysle platnej legislatívy.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je čl. 6 ods. 1 písm. c) nariadenia GDPR, teda osobnú údaje sú spracúvane za účelom splnenia zákonnej povinnosti vášho zamestnávateľa ako prevádzkovateľa, ktorou je poskytnutie príspevku na rekreáciu zamestnancov v zmysle § 152a zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v platnom znení.

Okrem vášho zamestnávateľa a spoločnosti Up Slovensko, s. r. o.  môžu byť osobné údaje poskytnuté, resp. sprístupnené spoločnosti poskytujúcej softvérové riešenie na evidenciu a výpočet nároku na príspevok na rekreáciu, spoločnosti zabezpečujúcej overenie korektnosti zadaných informácií a účtovných dokladov, prípadne v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté alebo inak sprístupnené orgánom verejnej správy alebo verejnej moci oprávneným požadovať takéto údaje podľa príslušných právnych predpisov (najmä súdom a orgánom činným v trestnom konaní, úradom a inštitúciám pri výkone ich kontrolnej činnosti). V prípade poskytnutia osobných údajov iným príjemcom, vám poskytne o tom informáciu váš zamestnávateľ.

Spoločnosť Up Slovensko, s. r. o. získava osobné údaje od svojich klientov, vašich zamestnávateľov využívajúcich systém Up Rekrea pri poskytovaní príspevku na rekreáciu a tiež priamo od vás.

Osobné údaje budú spracúvané počas trvania obchodnej zmluvy na poskytovanie produktu Up Rekrea a nasledujúcich 4,5 mesiaca po ukončení danej obchodnej zmluvy.

Vaše osobné údaje spracúvame v rámci územia Slovenskej republiky alebo v rámci pôsobnosti skupiny Up v EU. Využívame bezpečné služby overeného poskytovateľa so servermi umiestnenými na území EÚ. V súčasnosti nevykonávame a ani neplánujeme prenos vašich osobných údajov do tretích krajín.

Aké sú vaše práva ako dotknutej osoby?

Uplatňovanie práv, ktoré Vám garantuje GDPR, je z nášho pohľadu posilnením vašej dôvery v zákonnosť nášho spracúvania osobných údajov. Vaše práva sú nasledovné:

  • Právo na prístup k údajom: Dotknuté osoby majú právo získať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú ich osobné údaje. S týmto právom súvisí aj právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie s tým súvisiace.
  • Právo na opravu údajov: Dotknuté osoby majú právo, aby boli bez zbytočného odkladu opravené alebo doplnené ich nesprávne, neúplne alebo neaktuálne osobné údaje, a to bez ohľadu na dôvod vzniku nepresnosti.
  • Právo na výmaz: Máte právo žiadať, aby prevádzkovateľ ukončil spracúvanie a vymazal všetky osobné údaje, ak sú splnené podmienky stanovené GDPR. Najmä v situáciách, kedy dotknuté osoby odvolajú udelený súhlas alebo pominie účel, na ktorý sa údaje spracúvali.
  • Právo na obmedzenie spracúvania: Máte právo žiadať obmedzenie spracúvania údajov napríklad, ak je pochybnosť o správnosti spracúvaných osobných údajov a to na dobu umožňujúcu prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov.
  • Právo na prenos: Máte právo žiadať prenos osobných údajov, ktoré sú spracúvané v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi alebo sebe. Uplatnenie tohto práva nemá vplyv na poskytovanie služieb.
  • Právo namietať: Máte právo namietať z dôvodov spracúvania osobných údajov na právnom základe oprávneného záujmu, vrátane namietania proti profilovaniu, spracúvania osobných údajov na účely priameho marketingu na právnom základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa. V takomto prípade nebudeme ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukážeme nevyhnutnosť spracúvania testom proporcionality.

Kontaktné údaje pre uplatnenie práv

Zodpovednou osobnou spoločnosti Up Slovensko, s. r. o. na uplatnenie práv dotknutých osôb je spoločnosť Data Protection Services s.r.o., ktorá je Vám k dispozícii e-mailom na adrese: dpo_upslovensko@dpservices.sk. V prípade doplňujúcich otázok sme Vám k dispozícii na gdpr@up-slovensko.sk

Kontaktné údaje na dozorný orgán

Máte právo sa obrátiť so sťažnosťou na spracúvanie Vašich osobných údajov na Úrad na ochranu osobných údajov: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12820 07, Bratislava 27 Slovenská republika, IČO: 36064220, email: statny.dozor@pdp.gov.sk.

Myslíme na bezpečnosť

Ochrana osobných údajov nie je pre nás len formálna záležitosť a aby sme zabezpečili nielen ochranu osobných údajov, ale aj komfort dotknutých osôb, prijali sme rôzne bezpečnostné, technické a organizačné opatrenia. Tieto neprestajne aktualizujeme s cieľom maximálne predchádzať akémukoľvek bezpečnostnému incidentu. Pri prenosoch dáta šifrujeme a spracovanie prebiehajú vo vnútri VPN, ktorá je chránená. Vzhľadom na rozvoj našej činnosti či zmeny prostredia si vyhradzujme právo tieto podmienky kedykoľvek upraviť a zmeniť v akomkoľvek rozsahu. V prípade, že ich zmeníme podstatným spôsobom, túto zmenu Vám oznámime na tejto webovej stránke alebo osobitným oznámením prostredníctvom emailu.

Poznámka: Pri spracúvaní osobných údajov v rámci produktu Up Rekrea majú naši klienti, vaši zamestnávatelia, postavenie prevádzkovateľov. V praxi to znamená, že zodpovednosť za správne určenie právneho základu, rozsahu spracúvaných osobných údajov, ako aj doby spracúvania osobných údajov, majú naši klienti. My sa v plnej miere zaväzujeme dodržiavať zmluvy o spracúvaní osobných údajov uzavreté s našimi klientmi, vašimi zamestnávateľmi.

Ak vznikne akákoľvek otázka alebo nejasnosť, kontaktujte nás prostredníctvom gdpr@up-slovensko.sk alebo telefonicky na 02/ 32 55 35 45 či písomne na Up Slovensko, P.O.Box 109, 820 05 Bratislava 25.

Využívanie doplnkov sociálnych sietí:

Naša webová stránka používa nasledujúce doplnky sociálnych médií: Facebook, Google+, LinkedIn, Instagram. Zásuvné moduly môžu byť označené tlačidlami sociálnych médií označenými logom poskytovateľa príslušných sociálnych sietí. Tieto doplnky sú implementované pomocou takzvaného riešenia s dvomi kliknutiami. To znamená, že pri navigácii na našej webovej stránke nebudú poskytovatelia týchto doplnkov sociálnych médií zhromažďovať osobné údaje. Iba ak kliknete na niektorý z doplnkov, odošlú sa vaše osobné údaje: Aktiváciou doplnku sa dáta automaticky prenášajú na príslušného poskytovateľa doplnkov a uloží ich (v prípade poskytovateľov z USA vaše osobné údaje bude uložené v USA). Nemáme vplyv na zhromaždené údaje a operácie spracovania údajov vykonávané poskytovateľmi, ani nevieme, aký je rozsah zhromažďovania údajov, účelov alebo retenčných období.

RegistráciaPrihlásiť sa